Děkujeme všem fanouškům a partnerům za podporu a přízeň v sezoně 2023/24.

Návštěvní řád HC ZUBR Přerov

Sportovní zařízení MEO Aréna, Petřivalského 2885/5 , 750 02 Přerov vydaný v souladu s § 7a odst. 1 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů.

1. Obecná ustanovení

a) Tento návštěvní řád byl vydán a schválen HC ZUBR Přerov, se sídlem Petřivalského 2885/5 , 750 02 Přerov, 750 02, Přerov, IČO: 28593006 (dále jen „pořadatel“) a je určen pro sportovní zařízení označené jako zimní stadion nebo aréna (dále také „hala“ nebo „stadion“). Návštěvní řád určuje základní závazná pravidla chování všech návštěvníků vstupujících do areálu haly a používajících její zařízení v rámci domácích utkáních. Tento návštěvní řád doplňuje návštěvní řád zimního stadionu, kde se dané utkání koná.

b) Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění pořádku a ochrany bezpečnosti zdraví a majetku na stadionu a rovněž zabezpečení pokud možno ideálních podmínek průběhu všech akcí, které se budou v hale uskutečňovat. Cílem návštěvního řádu haly je též zajištění příjemné sportovní a společenské atmosféry.

2. Hala

a) Hala slouží veřejnosti přednostně ke sledování hokejových utkání a o způsobu jejího využití rozhoduje výlučně pořadatel.

b) Veřejnost může do areálu haly vstupovat pouze se souhlasem pořadatele, pouze v čase stanoveném tímto návštěvním řádem nebo ve výjimečných případech jiným rozhodnutím pořadatele a pouze v souladu s podmínkami stanovenými tímto návštěvním řádem.

c) Kromě pořadatele je oprávněna k dozoru nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu též pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v rámci své zákonné pravomoci též Policie ČR a Městská Policie (dále souhrnně též jen „policie“).

3. Vstup a pobyt v hale

a) V hale mohou pobývat pouze osoby, které se u vstupu prokáží platnou vstupenkou nebo osoby, které své oprávnění k pobytu mohou prokázat jiným způsobem.

b) Každá osoba uvnitř haly má povinnost na žádost pořadatelské nebo bezpečnostní služby, jakož i policie prokázat své oprávnění k pobytu platnou vstupenkou a označením razítkem nebo opravňujícím průkazem. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu, bude z haly vyveden. Při opuštění haly ztrácí vstupenka svou platnost.

c) Hala je zpřístupněna pro veřejnost vždy nejméně 1 hodinu před zahájením akce do uplynutí jedné hodiny následující po ukončení akce, není-li stanoveno provozovatelem z organizačních důvodů jinak.

d) Návštěvníci jsou povinni obsadit pouze místo (případně jen sektor) uvedené na jeho vstupence pro danou akci a jsou povinni respektovat organizační pokyny pořadatelské nebo bezpečnostní služby, případně příslušníků policie.

e) Z bezpečnostních důvodů a k odvrácení nebezpečí jsou návštěvníci povinni na pokyn pořadatelské a bezpečnostní služby, jakož i policie, zaujmout jiná místa než uvedená na vstupence, a to případně i v jiném sektoru. Uvedené stejně platí i pro návštěvníky, kteří přijdou po zahájení dané akce.

f) Vstupem do areálu návštěvník souhlasí s ustanovením tohoto návštěvního řádu a zavazuje se jej vždy v aktuálním znění bezvýhradně dodržovat. Návštěvníci se zavazují dodržovat pokyny pracovníků pořadatele.

g) Vstupem do haly návštěvník vyjadřuje souhlas s využitím své podobizny pro komerční účely, a to v souladu s platným občanským zákoníkem.

4. Vstupní kontrola

a) Každý návštěvník je při vstupu do haly a v odůvodněných případech (např. podezření, že dané osobě byl uložen zákaz vstupu na zimní stadion nebo v případě porušení návštěvního řádu) i kdykoliv během pobytu na zimním stadionu povinen na vyzvání pořadatelské služby prokázat svou totožnost. V případě nesplnění této povinnosti jej pořadatel může postihnout sankcí spočívající v nevpuštění na zimní stadion či vyvedení ze zimního stadionu.

b) Do prostoru areálu haly je zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla být jakkoliv ohrožena bezpečnost (a odpovídající zázemí) osob pobývajících v areálu haly nebo samotný areál haly. Každý návštěvník je na žádost pořadatelské nebo bezpečnostní služby povinen v případě důvodného podezření umožnit pořadatelské nebo bezpečnostní službě nahlédnout do zavazadel vnášených do haly. Podezření je důvodné zejména tehdy, pokud jde o kontrolu vnášených zbraní nebo jiných nebezpečných předmětů, věcí nebo látek způsobujících nebezpečí vzniku ohně či představujících jiné bezpečnostní riziko.

c) Do prostor haly nebudou vpuštěny osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.

d) Osobám, které nemohou prokázat své oprávnění k návštěvě, resp. ke vstupu do haly či k pobytu v hale, nebude umožněn vstup do haly či další pobyt v hale. Totéž platí i pro osoby, kterým byl v České republice zakázán vstup na pořádanou akci z důvodu jejich závadného chování na obdobných akcích. Odmítnuté či vykázané osoby nemají nárok na vrácení vstupného.

5. Chování v hale

a) Každý návštěvník je povinen chovat se v prostoru haly tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku stejně tak jako zařízení haly a dále svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru nepřiměřenou okolnostem průběhu akce, která v hale právě probíhá.

b) Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny pořádkové nebo bezpečnostní služby, jakož i policie, hasičů, záchranné služby a hlasatele.

c) Návštěvníci haly jsou povinni při svém pobytu v hale respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet jakýchkoli projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti. V případě porušení nebo nerespektování tohoto ustanovení, může být návštěvník dopouštějící se zjevně zakázaného jednání, z prostoru haly bez předchozího napomenutí okamžitě vyveden bez nároku na vrácení vstupného.

d) Všechny vchody a východy stejně jako únikové cesty je povinnost udržovat volné.

e) Hala a její okolí je z bezpečnostních důvodů monitorována kamerovým systémem.

6. Zákazy

a) Návštěvníkům je bez výslovného předchozího souhlasu pořadatele zakázáno vnášet do haly zejména následující předměty:
 • rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál
 • zbraně jakéhokoli druhu
 • spreje, leptavé, hořlavé a barvící látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivňující zdraví
 • předměty, které jsou vyrobeny z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu
 • neskládané předměty
 • jakoukoliv pyrotechniku
 • mechanicky poháněné nástroje způsobující hluk
 • jakékoliv vlastní nápoje či občerstvení zakoupené mimo areál haly
 • zvířata, laser ukazovátko, kufry, velké tašky, objemné batohy
 • fotoaparáty, videokamery a ostatní přístroje pro účely profesionálního zaznamenání zvuku či obrazu s výjimkou výslovně uděleného předchozího souhlasu provozovatele haly
 • trubku Vuvuzela

 • b) Dále je návštěvníkům zakázáno:
 • vyslovovat, rozšiřovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení
 • vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny
 • házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky
 • jakkoliv manipulovat s otevřeným ohněm
 • ničit zařízení a vybavení haly
 • bez předchozího povolení provozovatele prodávat vstupenky a jakékoliv zboží propagující či jinak parazitující na dobrém jménu HC ZUBR Přerov, popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty
 • konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat halu jinou cestou, zejména odhazováním věcí
 • jakýmkoliv způsobem pořizovat prostřednictvím moderních technologií zvukové či obrazové záznamy jak v prostoru haly, tak z průběhu akce
 • překrývat transparenty, vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely umístěné na stadionu
 • zakrývat si obličej způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím identifikaci osoby

 • c) Pořadatel je oprávněn požadovat po každém, kdo poruší výše uvedené zákazy a omezení náhradu škody, která byla v důsledku zakázaného jednání způsobena.

  d) V prostoru haly platí přísný zákaz kouření, který se vztahuje i na elektronické cigarety.

  7. Odpovědnost za škody

  Vstup a užívání haly uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí. Úrazy a škody je povinnost neprodleně nahlásit pořadateli.

  8. Jednání proti právním předpisům, dobrým mravům a veřejnému pořádku

  a) Klub je v případě porušení příslušných ustanovení návštěvního řádu ze strany návštěvníka oprávněn uložit časově ohraničený zákaz vstupu na zimní stadion, a to v zájmu zajištění bezpečnosti a pořádku na sportovních akcích pořádaných na zimním stadionu. Klub je také oprávněn odepřít vstup na zimní stadion vedle osob, které nemají vstupenku či se odmítnou podrobit vstupní kontrole či prohlídce, také osobám, které představují bezpečnostní riziko pro pořádanou akci, osobám, kterým byl ze strany orgánů veřejné moci či ze strany pořadatelů obdobných akcí zakázán vstup na pořádanou akci či akce obdobné z důvodu jejich závadného chování na obdobných akcích, a dále osobám, kterým byl ze strany jiných Klubů zakázán vstup na zimní stadiony těchto Klubů.

  b) Opatření podle odstavce 1 vylučují nároky (např. vrácení vstupného) proti pořadateli dané akce.

  c) Práva provozovatele stanovit další povinnosti či udělit příslušné pokyny zůstávají nedotčena.

  9. Zpracování osobních údajů

  a) Osobní údaje návštěvníků domácích utkání konaných na zimním stadionu jsou Klubem zpracovávány v minimálním možném rozsahu a po dobu nezbytně nutnou i bez jejich výslovného souhlasu, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů Klubu, a to za účelem zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku na zimních stadionech a zamezení vstupu na zimní stadiony osobám, které se dopouštějí na zimních stadionech či v obdobných zařízeních porušování návštěvních řádů či jiného protiprávního jednání.

  b) Klub je oprávněn předávat osobní údaje za účelem uvedeným v písmenu A Českému svazu ledního hokeje (ČSLH) a dalším Klubům, a to za situace, kdy dojde k závažnému porušení návštěvního řádu (např. ublížení na zdraví jiného návštěvníka, poškození majetku vyšší hodnoty), ve zcela nezbytném rozsahu a pouze v odůvodněných případech.

  c) Pro identifikaci osob, jež se na zimním stadionu dopustily závažného porušení návštěvního řádu či jiného protiprávního jednání, jsou bezprostředně nezbytné tyto osobní údaje:
 • jméno a příjmení osoby
 • datum narození osoby
 • fotografie osoby
 • popis jednání osoby, které je považováno za jednání v rozporu s návštěvním řádem
 • 10. Důležité informace

  a) PRVNÍ POMOC
  I. Pořadatel akce zajišťuje pro návštěvníky první pomoc.
  II. Zdravotníci jsou viditelně označeni.
  III. Zdravotníci mají svá stanoviště, ale i pravidelně prochází mezi diváky. V případě potřeby ošetření jsou návštěvníci oprávněni kontaktovat zdravotníky přímo, nebo požádat o pomoc nejbližšího pracovníka pořadatelské a bezpečnostní služby.

  b) DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
  I. Tísňové volání 112
  II. Policie ČR 158
  III. Záchranná zdravotní služba 155
  IV. Hasiči 150

  11. Účinnost

  Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 19. srpna 2020.

  V Přerově dne: 19. srpna 2020

  __________________
  Za klub HC ZUBR Přerov s.r.o.:
  Martina Hrušková
  Obchodní a marketingový manažer HC ZUBR Přerov s.r.o.