ONLINE >>> MUŽI: Přerov - Vsetín 3:2 (SN) | JUNIOŘI: Litomyšl - Přerov 0:9 | DOROST: Chomutov - Přerov 4:5
Vstupenky na domácí zápasy Zubrů jsou každý den od 9:00 do 20:00 v prodeji také v infostánku OC Galerie Přerov

Fanshop HC ZUBR Přerov - Reklamační řád

Čl.1 Obecná ustanovení

Tento reklamační řád v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen "občanský zákoník"), upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky.

Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době.

Čl.2 Vymezení základních pojmů

"Prodávajícím" se rozumí společnost SPORTTIME s.r.o., se sídlem Blanenská 1996/12a, 664 34 Kuřim.

"Zbožím" se rozumí jakákoliv věc zakoupená prostřednictvím sítě internet v internetovém obchodě s logem HC ZUBR Přerov, provozovaného prodávajícím.

"Záruční list" je listina vystavená prodávajícím (faktura, pokladní blok) obsahující zákonem stanovené minimální náležitosti.

"Reklamací" je oznámení zjištěné vady učiněné kupujícím vůči prodávajícímu písemně, e-mailem fanshopprerov@KAPPA-SPORT.cz telefonicky 608 456 470, či jinou vhodnou formou, která obsahuje identifikaci kupujícího a zboží a popis vady a jejích projevů.

Čl.3 Rozsah záruky

Záruka se vztahuje na vady zboží, které se projeví po převzetí zboží kupujícím během záruční doby. Nároky kupujícího ze záruky mimo jiných případů zanikají:

 • pokud nebyla vada reklamována v záruční době,
 • při svévolných změnách původních údajů v záručním listě provedených kupujícím,
 • při neodborné instalaci, opravách, úpravách nebo jiných neodborných zásazích,
 • při užívání, obsluze a zacházení se zbožím v rozporu s výrobcem přiloženým návodem k obsluze,
 • porušením ochranných nálepek či pečetí, pokud jimi výrobce výrobek opatřil,
 • poškozením zboží působením živlů.

Čl.4 Záruční doba

Konkrétní délka záruční doby odpovídá vždy nejméně minimální délce záruční doby dle občanského zákoníku, případně zvláštních právních předpisů.

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Má-li být dle objednávky kupujícího, příp. dle požadavku příslušných právních předpisů, provedena odborná instalace zboží osobou k tomu způsobilou a oprávněnou, začíná záruční doba běžet až ode dne provedení instalace zboží, pokud kupující objednal instalaci zboží nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení instalace potřebnou součinnost.

Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít. Kupujícímu bude vydáno potvrzení o tom, kdy zboží reklamoval, o provedení záruční opravy a o době jejího trvání.

Dojde-li k výměně zboží za nové nebo k výměně součástky, na kterou je poskytnuta záruka, začíná běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží (od převzetí zboží s novou součástkou).

Čl.5 Nároky ze záruky

Kupujícímu v případě oprávněné reklamace náleží nároky ze záruky vyplývající z občanského zákoníku, příp. dalších právních předpisů.

Kupující má zejména:

 • právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, jde-li o vadu odstranitelnou,
 • právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy,
 • právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný,
 • právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy, jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží,
 • právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy, jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží,
 • právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy, jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci.

Čl.6 Potvrzení převzetí zboží kupujícím

Zákazník přebírá od přepravní služby či pošty jen zásilky bez viditelného poškození. V případě viditelného poškození zásilky je povinen sepsat s dopravcem reklamační protokol. Pokud po rozbalení zásilky zjistí, že obsah byl přepravou poškozen, upozorní neprodleně - do jednoho pracovního dne - písemně či telefonicky prodejce (kontakt viz Čl. 7, odst. 1).

Čl.7 Způsob reklamace a jejího vyřízení

Reklamace vyřizuje SPORTTIME s.r.o., Fanshop HC ZUBR Přerov, Petřivalského 5, 750 02 Přerov, adresa elektronické pošty: fanshopprerov@kappa-sport.cz, telefon: +420 608 456 470.

Podmínkou řádné reklamace je předložení dokladu o koupi reklamovaného zboží. Po přijetí reklamace bude kupující vyrozuměn o nejvhodnější formě a podrobnostech reklamační procedury.

O přijetí reklamace a o jejím vyřízení bude vyhotoven písemný protokol.

Čl.8 Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.8.2017